Manchons abrasifs et supports

OMACZY01020G150

Manchons abrasifs cylindrique 10x20 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01020G240

Manchons abrasifs cylindrique 10x20 #240 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01020G080

Manchons abrasifs cylindrique 10x20 #80 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01210G150

Manchons abrasifs cylindrique 12x10 # 150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01210G240

Manchons abrasifs cylindrique 12x10 # 240 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01210G080

Manchons abrasifs cylindrique 12x10 # 80 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01213G120

Manchons abrasifs cylindrique 12x13 # 120 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01213G240

Manchons abrasifs cylindrique 12x13 # 240 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01213G080

Manchons abrasifs cylindrique 12x13 # 80 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01325G080

Manchons abrasifs cylindrique 13x25 #80 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01510G150

Manchons abrasifs cylindrique 15x10 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01510G060

Manchons abrasifs cylindrique 15x10 #60 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01510G080

Manchons abrasifs cylindrique 15x10 #80 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01530G150

Manchons abrasifs cylindrique 15x30 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01530G040

Manchons abrasifs cylindrique 15x30 #40 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01530G080

Manchons abrasifs cylindrique 15x30 #80 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01925G150

Manchons abrasifs cylindrique 19x25 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01925G060

Manchons abrasifs cylindrique 19x25 #60 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01925G080

Manchons abrasifs cylindrique 19x25 #80 (50pcs)

CPMA010

OMACZY02210G150

Manchons abrasifs cylindrique 22x10 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY02210G240

Manchons abrasifs cylindrique 22x10 #240 (50pcs)

CPMA010

OMACZY02220G150

Manchons abrasifs cylindrique 22x20 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY02220G240

Manchons abrasifs cylindrique 22x20 #240 (50pcs)

CPMA010

OMACZY02220G060

Manchons abrasifs cylindrique 22x20 #60 (50pcs)

CPMA010

OMACZY02220G080

Manchons abrasifs cylindrique 22x20 #80 (50pcs)

CPMA010

OMACZY02525G050

Manchons abrasifs cylindrique 25x25 # 50 (50pcs)

CPMA010

OMACZY02525G080

Manchons abrasifs cylindrique 25x25 # 80 (50pcs)

CPMA010

OMACZY02525G150

Manchons abrasifs cylindrique 25x25 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY03030G150

Manchons abrasifs cylindrique 30x30 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY03030G040

Manchons abrasifs cylindrique 30x30 #40 (50pcs)

CPMA010

OMACZY03030G060

Manchons abrasifs cylindrique 30x30 #60 (50pcs)

CPMA010

OMACZY04530G050

Manchons abrasifs cylindrique 45x30 #050 (50pcs)

CPMA010

OMACZY04530G060

Manchons abrasifs cylindrique 45x30 #060 (50pcs)

CPMA010

OMACZY04530G150

Manchons abrasifs cylindrique 45x30 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY04530G320

Manchons abrasifs cylindrique 45x30 #320 (50pcs)

CPMA010

OMACZY04530G040

Manchons abrasifs cylindrique 45x30 #40 (50pcs)

CPMA010

OMACZY00810G150

Manchons abrasifs cylindrique 8x10 #150 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01010G080

Manchons abrasifs cylindriques 10x10 # 080 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01010G240

Manchons abrasifs cylindriques 10x10 # 240 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01010G320

Manchons abrasifs cylindriques 10x10 # 320 (50pcs)

CPMA010

OMACZY01020G320

Manchons abrasifs cylindriques 10x20 # 320 (50pcs)

CPMA010

OMA3ZY01010D

Supports manchons abrasifs 10x10 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY01010D

Supports manchons abrasifs 10x10 dur (5pcs) queue de 6

CPMA010

OMA6ZY01020D

Supports manchons abrasifs 10x20 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY01210D

Supports manchons abrasifs 12x10 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY01225D

Supports manchons abrasifs 12x25 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY01510D

Supports manchons abrasifs 15x10 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY01530D

Supports manchons abrasifs 15x30 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY01925D

Supports manchons abrasifs 19x25 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY02220D

Supports manchons abrasifs 22x20 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY02220T

Supports manchons abrasifs 22x20 tendre (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY02525D

Supports manchons abrasifs 25x25 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY03020D

Supports manchons abrasifs 30x20 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY03030D

Supports manchons abrasifs 30x30 dur (5pcs)

CPMA010

OMA6ZY04530D

Supports manchons abrasifs 45x30 dur (5pcs)

CPMA010

OMA3ZY00810T

Supports manchons abrasifs 8x10 tendre (5pcs)

CPMA010